PÕHIKIRI

 

  • EESTI AKADEEMILISE PEDAGOOGIKA SELTSI PÕHIKIRI

 

 

  1. Üldsätted

1.1. Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts (EAPS) on Tartu Ülikooli (TÜ) juures tegutsev pedagoogikateadlaste vabatahtlik ühendus, mis loodi 1930.  aastal ja taasasutati 20. jaanuaril 1989. aastal.

EAPSi juhatuse kontaktaadress on Ülikooli 18, Tartu, 50090

1.2. EAPS ühendab Eesti kasvatusteadlasi ja taotleb eesti pedagoogilise mõtte arengut, selle uurimist ja tulemuste rakendamist praktikasse.

1.3. EAPSi tegevus rajaneb demokraatia põhiprintsiipidel, liikmete omaalgatusel ja mittetulunduslikul tegevusel.

1.4. EAPS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest ja teistest õigusaktidest ning oma põhikirjast.

1.5. EAPSil on õigus

1.5.1. avada ja sulgeda arveid ja erikontosid krediidiasutustes ning sooritada finantsoperatsioone;

1.5.2. sõlmida lepinguid riiklike ja ühiskondlike asutuste, ettevõtete ning organisatsioonidega;

1.5.3. määrata stipendiume pedagoogikateaduste edendamiseks;

1.5.4. määrata preemiaid silmapaistvate saavutuste eest pedagoogikateadustes.

1.6.  EAPSil on juriidilise isiku õigused koos selleks vajaliku atribuutikaga.

 

  1. Seltsi ülesanded ja tegevussuunad:

2.1. Tõsta pedagoogikateaduste taset ja autoriteeti Eestis.

2.2. Ühendada Eesti pedagoogikateadlasi hariduspoliitika väljatöötamiseks ja realiseerimiseks.

2.3. Arendada koostööd haridust juhtivate organitega.

Arendada teaduskontakte, ühisuurimusi kodu- ja välismaa teadlastega ning rahvusvaheliste teadusorganisatsioonidega.

2.5. Anda soovitusi ja aidata kaasa  pedagoogika-alase kirjanduse, sh õpikute kirjastamiseks.

2.6. Tutvustada pedagoogilist üldsust pedagoogikateaduste ja hariduse olukorraga Eestis ja väljaspool Eestit ning seltsi liikmete teadustöö tulemustega aastaraamatu, teaduskonverentside jt. ürituste kaudu.

2.7. Osaleda stipendiumide ja aastapreemiate määramisel pedagoogika-alaste teadustööde eest.

2.8. Algatada uusi stipendiume pedagoogikateaduste edendamiseks.

2.9. Kaitsta teadusliku uurimistöö ja pedagoogika õpetamise vabadust ning seltsi liikmete ametihuvisid.

 

  1. EAPSi liikmed, nende õigused ja kohustused

Seltsil on tegev-, seenior- ja auliikmed.

3.1. Seltsi tegevliikmeteks võivad olla isikud, kes tegelevad /on tegelnud pedagoogiliste uuringutega, õpetavad pedagoogikat ja pedagoogikaga haakuvaid aineid või on seotud pedagoogikale oluliste interdistsiplinaarsete projektidega.

Isik, kes soovib astuda EAPSi liikmeks, esitab EAPSi esimehele adresseeritud kirjaliku avalduse osakonna juhatusele, kes arutab seda oma järgmisel koosolekul. Juhatuse otsus tehakse avaldajale teatavaks kirjalikult ühe kuu jooksul.

3.2. EAPSi tegevliikmel on õigus

3.2.1. valida seltsi juhtorganeid;

3.2.2. olla valitud seltsi juhtorganeisse;

3.2.3. osaleda seltsi poolt või seltsi kaasosalemisel korraldatavatel üritustel;

3.2.4. saada informatsiooni seltsi tegevusplaanide ja kontaktide kohta;

3.2.5. taotleda seltsi poolt sisseseatud stipendiume;

3.2.6. saada liikmele ette nähtud soodustusi, nt konverentside osalusmaksudes; 

3.2.7. teha ettepanekuid konkursile soovitatavate tööde osas ;

3.2.8. osaleda seltsi poolt korraldatavatel konkurssidel vastavalt konkursijuhendile;

3.2.9. nõuda oma eriarvamuse protokollimist. Selleks peab ta oma eriarvamuse teatavaks tegema seltsi või osakonna üldkoosolekule ning hiljemalt kolme päeva jooksul esitama selle kirjalikult seltsi või osakonna juhatusele.

3.3.      EAPSi tegevliige on kohustatud

3.3.1. olema arvele võetud seltsi ühes osakonnas, osalema aktiivselt selle töös ning igati kaasa aitama seltsi eesmärkide täitmisele;

3.3.2. täitma käesoleva põhikirja nõudeid;

3.3.3. täitma seltsi või osakonna juhatuse poolt antud ülesandeid;

3.3.4. tasuma ettenähtud suuruses ja ajal liikmemaksu.

3.4. EAPSi tegevliige tasub iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse ja maksmise korra määrab seltsi üldkoosolek.

Kui EAPSi tegevliige ei ole tasunud peale asjakohast meeldetuletust liikmemaksu vastava kalendri-aasta eest 31. detsembriks, kustutab seltsi juhatus oma otsusega  liikmemaksu tasumata jätja seltsi liikmete nimekirjast.

3.5. Isik, kes soovib seltsist välja astuda, teatab sellest kirjalikult seltsi esimehele adresseeritud avalduses, mille esitab osakonna juhatusele.

3.6. Seltsi liikme, kelle tegevus on tõsiselt kahjustanud seltsi mainet, nimekirjast kustutamine toimub osakonna esimehe esildisel osakonna koosolekul, kus küsimus otsustatakse lihthäälteenamusega. Mainekahjustajale antakse teada koosoleku toimumise aeg ja koht. Kui vastav isik koosolekule ei ilmu, otsustatakse tema nimekirjast kustutamine tagaselja ning osakonna juhataja teatab talle otsusest kirjalikult. Liikme väljaarvamise vaidlustamine toimub MTÜ seaduses ettenähtud korras.

3.7. Liikme(te) vastuvõtmine ja väljaarvamine tehakse teatavaks seltsi osakonna järgmisel koosolekul ja sellest informeeritakse EAPSi juhatust.

3.8.Seltsi seeniorliikmeks arvatakse endised tegevliikmed, kes tahaksid teha seltsiga koostööd, kuid kes elukoha, tervise  või mõnel muul põhjusel ei saa EAPSi üritustest aktiivselt osa võtta.

Seltsi seeniorliige on kohustatud täitma põhikirja nõudeid, kuid on vabastatud  liikmemaksu tasumisest.

3.9. Seltsi auliikmeks võib üldkoosolek valida neid eesti või välismaa haridustegelasi ja kasvatusteadlasi, kes on kaasa aidanud eesti hariduse ja pedagoogikateaduste arendamisele.

Seltsi auliige on kohustatud täitma põhikirja nõudeid, kuid on vabastatud  liikmemaksu tasumisest.

 

  1. EAPSi struktuur ja juhtorganid

4.1. EAPSil on osakonnad Tallinnas ja Tartus.

4.2. Seltsi organiteks on EAPSi üldkoosolek,  seltsi juhatus, osakonnad, osakondade juhatused, revisjonikomisjon, toimkonnad.

4.3. Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek.

Seltsi üldkoosolek

4.3.1. võtab vastu seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi;

4.3.2. määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

4.3.3. valib neljaks  aastaks seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni;

4.3.4. kuulab ära osakondade esimeeste, EAPSi esimehe ning revisjonikomisjoni aruanded ning annab hinnangu aasta jooksul tehtud tööle;

4.3.5. valib seltsi auliikmed.

4.3.6. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku seltsi esimees või EAPSi juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui hääletamas on  üle poole seltsi tegevliikmetest. Koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Samade põhimõtete alusel viiakse läbi  e-koosolekud.

4.3.7. Erakorraline üldkoosolek  kutsutakse kokku seltsi esimehe, EAPSi juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/3 seltsi liikmete nõudmisel.

4.3.8. EAPSi esimees peab vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku  toimumise kuupäeva igale EAPSi liikmele kirjalikult teatama koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. E-koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord tuleb teatada 7 päeva enne selle algust.

 4.4. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib kogu seltsi tegevust juhatus, mis valitakse neljaks aastaks 4-liikmelisena (mõlemast osakonnast 2 liiget, sh kummagi osakonna juhataja).

Juhatus

4.4.1. langetab otsuseid kõigis küsimustes, välja arvatud  need, mis kuuluvad üldkoosoleku  ja osakondade pädevusse. Otsuseid võtab juhatus vastu  lihthäälteenamusega.

4.4.2. valib EAPSi esimehe juhatusse delegeeritud Tartu osakonna liikmete seast salajasel hääletamisel, aseesimehe Tallinna osakonna liikmete seast ja sekretäri.

4.5. EAPSi esimees esindab seltsi, korraldab juhatuse tööd, koordineerib osakondade tegevust, kutsub kokku üldkoosoleku. Oma tegevusest annab ta aru seltsi juhatusele  ja üldkoosolekule.

4.5.1. Seltsi tegevusest eemalviibimise korral annab ta oma ülesanded üle aseesimehele.

4.6. EAPSi sekretäri

4.6.1. korraldada on seltsi kirjavahetus ja arhiiv;

4.6.2. hoole all on üldkoosolekute  protokollid ning seltsi pitsat, mille tarvitamise eest ta vastutab;

4.6.3. käes on seltsi liikmeskonna täielik nimekiri, millesse ta teeb jooksvalt muudatusi ja täiendusi.

4.7. EAPSi osakond, lähtudes oma tegevuses seltsi põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuse otsustest

4.7.1. korraldab oma tööd;

4.7.2. kogub liikmemakse;

4.7.3. säilitab osakonna dokumentatsiooni.

4.8. EAPSi osakonna koosolek

4.8.1. kuulab ära ja kinnitab osakonna juhatuse aruande;

4.8.2. valib neljaks aastaks osakonna juhatuse ja esimehe;

4.8.3. valib 2 esindajat EAPSi juhatusse;

4.8.4. on otsustusvõimeline seni, kuni keegi pole osavõtjate vähesusele toetudes avaldanud selle kohta kahtlust. Viimasel juhul paneb koosoleku juhataja hääletamisele koosoleku otsustusvõimelisuse küsimuse.

4.8.5. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna esimees või osakonna juhatus vastavalt vajadusele. Osakonna erakorraline koosolek kutsutakse kokku osakonna esimehe, osakonna juhatuse või osakonna liikmeskonnast ühe viiendiku nõudel. Osakonna erakorraline koosolek võidakse kokku kutsuda ka EAPSi esimehe või revisjonikomisjoni nõudel. Otsuste vastuvõtmine toimub lihthäälteenamuse teel.

4.8.6. Osakonna esimees peab vähemalt 14 päeva enne osakonna koosoleku  toimumise kuupäeva igale osakonna liikmele kirjalikult teatama koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. E-koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord tuleb teatada 7 päeva enne selle algust.

 

4.9. Osakonna juhatus on maksimaalselt 6-lihikmeline ja valitakse osakonna koosolekul.

 

         Osakonna juhatus:

4.9.1. planeerib osakonna organisatsioonilist ja sisulist tegevust;

4.9.2. kutsub kokku koosolekud ning täidab nende otsuseid;

4.9.3. esitab koosolekule aruande osakonna ning juhatuse sisulisest ja finantsilisest tegevusest;

4.9.4. peab osakonna liikmete nimekirja;

4.9.5. võtab vastu  uusi liikmeid;

4.9.6. teeb ettepaneku kustutada liikmemaksu mitte tasunuid;

4.9.7. esindab osakonda sedavõrd, kuivõrd seda lubavad seltsi põhikiri ja koosoleku otsused;

 

4.10.     Osakonna esimees

4.10.1. korraldab juhatuse tegevust ning esindab osakonda;

4.10.2. võib osakonna nimel sõna võtta ning ka põhimõttelisi küsimusi otsustada. Sel juhul peab osakonna juhatus “post factum” kiitma esimehe teguviisi heaks. Kui juhatus pole esimehe teguviisiga rahul, võib viimane esitada küsimuse osakonna koosolekule seisukohavõtuks.

 

4.11.     Osakonna sekretäri

4.11.1.   korraldada on osakonna kirjavahetus ja arhiiv;

4.11.2.   hoole all on nii osakonna koosolekute kui ka juhatuse koosolekute protokollid;

4.11.3.   käes on osakonna liikmeskonna täielik nimekiri, millesse ta teeb jooksvalt muudatusi ja täiendusi;

4.11.4.   ülesanne on protokollida juhatuse koosolekud.

 

4.12.     Osakonna laekur

4.12.1. korraldab osakonna tulude sissekasseerimise;

4.12.2. saadab maksuvõlgnikele meeldetuletusi;

4.12.3. koostab juhatusele osakonna rahalise tegevuse ning varandusliku seisundi aastaaruande.

4.13. Ühekordsete ülesannete täitmiseks moodustab selts või osakonnad vastavalt vajadusele toimkondi.

 

  1. Revisjonikomisjon

5.1. revideerib seltsi põhikirjast kinnipidamist ja finantsmajanduslikku tegevust ning esitab seltsi juhatusele oma tegevuse aruande ja sellest tulenevad ettepanekud;

5.2. valib oma koosseisust esimehe ja sekretäri.

5.3. Revisjonikomisjoni liikmed võtavad seltsi juhatuse istungitest osa nõuandva hääleõigusega.

 

  1. EAPSi varad

6.1. Seltsi majandusliku aluse moodustavad liikmemaksud, annetused, toetused ning muud laekumised.

6.2. Seltsi tegevuse lõpetamisel/likvideerimisel määrab seltsi vara edasise saatuse EAPSi üldkoosolek.

 

  1. EAPSi tegevuse lõpetamine

7.1. Otsus seltsi tegevuse lõpetamisest võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 2/3 poolhäälte korral.

7.2. Peale tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. Viimane teostab  seltsi varade revisjoni ja korraldab nõuete rahuldamise.

 

Käesolev põhikiri on vastu võetud EAPSi üldkoosolekul …(kuupäev) …2012.

Inger Kraav

EAPSi esimees, koosoleku juhataja

 

REGISTREERITUD

Tartu Maavalitsuses